ОБЯВЛЕНИЕ

 

Съгласно Заповед № РД -7-103 от 28.05.2021г. на управителя на Специализирана болница за рехабилитация „Мари“ ООД, гр. Несебър, издадена на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба СБР „Мари“ ООД, гр. Несебър обявява конкурс за следните места за специализация за 2021г.:

 1. Лекар-специализант по Физикална и рехабилитационна медицина

Конкурсът ще се проведе по документи и интервю. Документите за участие в конкурса ще се приемат в Човешки ресурси при СБР „МАРИ“ гр. Несебър в срок от един месец от публикуване на обявата.При провеждане на конкурса по ал.3 от чл.17се вземат предвид:

 1. Средният успех от следването и държавните изпити.
 2. Оценките по учебните дисциплини ,съответстващи ,включващи  или най-близки до специалността , за която се кандидатства.
 3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността , за която кандидатства
 4. Други умения и компетенции  необходими за заемане на длъжността /социални,организационни,компютърни,езикови и др./

Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:

 1. Да имат завършено висше медицинско образование-магистър по медицина.
 2. Да са членове в БЛС
 3. Компютърна грамотност

Конкурсът ще се проведе в два етапа :

 1. Първи етап – по документи-проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на СБР „МАРИ“ гр. Несебър.
 2. Втори етап – оценка на кандидата от определената за целта комисия,чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността за която кандидатстват.

Необходими документи :

 1. Заявление за участие в конкурса.
 2. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование-магистър по медицина
 3. Мотивационно писмо
 1.   Автобиография
 2.   Свидетелство за съдимост
 3. Копие от други документи удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата ,ако има такива.
 4. Удостоверение за членство в БЛС

 

Подаване на документи за участие в конкурса:

 

 • Документите се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в Човешки ресурси на СБР „МАРИ“ гр. Несебър.
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик на който е изписано:,,Конкурс за избор на лекар специализант по клинична специалност,,Физикална и рехабилитационна медицина‘‘съгласно чл.11 ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 • Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата. В случай че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
 • На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

Всички допуснати до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писменно

за датите на провеждане на събеседването.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността лекар специализант се сключва, съгласно чл.68,ал.1,т.2 от КТ и Наредба №1/22.01.2015г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

За  контакти  и  допълнителна  информация – отдел ,,Човешки ресурси‘‘ тел. 0884/843 404

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

.full-width-6147cd6d01d91 { min-height:100px; padding:40px 0 0px; margin-bottom:0px; } #background-layer--6147cd6d01d91 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }
.full-width-6147cd6d08076 { min-height:100px; padding:0px 0 0px; margin-bottom:30px; } #background-layer--6147cd6d08076 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ ЗА НАС И НАШАТА БАЗА

.button-6147cd6d09b8e { margin-bottom: 15px; margin-top: 30px; min-width: 150px !important; } .button-6147cd6d09b8e { background-color:#469ad6; } .button-6147cd6d09b8e:hover { background-color:#418fc7; } .button-6147cd6d09b8e.three-dimension { box-shadow: 0px 3px 0px 0px #387bab; } .button-6147cd6d09b8e.three-dimension:active { box-shadow: 0px 1px 0px 0px #387bab; }
.full-width-6147cd6d08ec3 { min-height:100px; padding:0px 0 0px; margin-bottom:0px; background-color:#022957; } #background-layer--6147cd6d08ec3 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-6147cd6d08ec3 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-6147cd6d08ec3 .mk-blog-view-all { background-color: #022957 !important; }
Процедури и нощувки на свободно

Ако искате да се възползвате от нашите рехабилитационни програми на свободно, тук ще откриете ценоразписа на всички наши услуги!

.button-6147cd6d0ba13 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-6147cd6d0ba13 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-6147cd6d0ba13:after { background-color:#ffffff; } .button-6147cd6d0ba13:hover { border-color: #fff !important; color: #55aad2 !important; } .button-6147cd6d0ba13:hover:after { background-color:#fff; } .button-6147cd6d0ba13:hover i { color: #55aad2; }
Постъпване по клинична пътека

СБР “Мари” гр. Несебър работи по клинични пътеки № 241 и 244. Виж какви документи са нужни за кандидатстване по тази пътека.

.button-6147cd6d0be94 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-6147cd6d0be94 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-6147cd6d0be94:after { background-color:#ffffff; } .button-6147cd6d0be94:hover { border-color: #fff !important; color: #55aad2 !important; } .button-6147cd6d0be94:hover:after { background-color:#fff; } .button-6147cd6d0be94:hover i { color: #55aad2; }
Постъпване по програма на НОИ

СБР “Мари” гр. Несебър работи и по програмата на НОИ. Ако се интересувате, първо вижте нужните документи за кандидатстване.

.button-6147cd6d0c32f { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-6147cd6d0c32f { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-6147cd6d0c32f:after { background-color:#ffffff; } .button-6147cd6d0c32f:hover { border-color: #fff !important; color: #55aad2 !important; } .button-6147cd6d0c32f:hover:after { background-color:#fff; } .button-6147cd6d0c32f:hover i { color: #55aad2; }
#animated-columns-6147cd6d0b5e1.has-border { border-top:1px solid ; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; border-color:; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-item { background-color:#55aad2; min-height:0px; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-item:hover { background-color:#022957; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#fff } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-icon { color:#ffffff; font-size:64px; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-image-icon { width:64px; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-title, #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-desc{ color:#444; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-title:after { background-color: #444; } #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-6147cd6d0b5e1 .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#fff }