ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Начало / ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

НЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Продължителността на Клиничната пътека е 7 дни, като пациента напуска лечебното заведение на 8-ия ден до 09:00 часа сутринта. По желание е възможно удължаване на престоя със заплащане на допълнителния престой.

Клинична пътека № 262 – „Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“

1 вариант – След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализация) в неврологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ на основание, ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка
Или
2 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ 2БР / ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН /  с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ.

И
– Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК, ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /-при налични такива.

 

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“
1. вариант – След проведено болнично лечение  (до 30 дни след дехоспитализация) в неврологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ на основание ,ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията  е отбелязана тази препоръка. Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализацията И АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ 2БР / ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН / .
Или :
2 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация за болнично лечение издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ.Електромиография/ЕМГ,направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация

И
– Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /- при налични такива.

 

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“
1 вариант – След проведено болнично лечение  (до 30 дни след дехоспитализация) в ортопедично, неврологично или ревматологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или от ОПЛ на основание, ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка.Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.
Или
2 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за болнична рехабилитация, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ.Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и ЕМГ изследване до 6 месечна давност преди хоспитализацията.

И
– Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /- при налични такива.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
(при наличие на такива)
ЗА ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО КОИТО РАБОТИ БОЛНИЦАТА

1. Копие от решение на ТЕЛК, при наличие на инвалидност;
2. Копие от рецептурна книжка/първа и последна страница/;
3. Фактури от платен потребителска такса през настоящата година в други болници;
4. Копие от диплома, или служебна бележка от лечебно заведение – за медицински специалисти.

5.За издаване на болничен лист задължително носете ЛАК (лична амбулаторна карта/.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ:

– остри инфекциозни заболявания
– тиреотоксикоза
– психични заболявания:
• шизофрения
• афективни разтройства /маниакално-депрсивни/
• олигофрения
– епилепсия
– кървящи язви – до 6 месеца след кръвоизлива
– декомпенсирана цироза
– терминална бъбречна недостатъчност
– активна туберкулоза
– болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения
– състояние след мозъчен инсулт – до 6 м. от заболяването
– състояние след инфаркт на миокарда – до 6 м. от заболяването
– онкологични заболявания – до 5год. от прекратяване на лечението
– неопластични заболявания – до 5год. от началото им
– хронична бъбречна недостатъчност III степен
– сърдечна недостатъчност III и IV степен
– психични заболявания:
• тревожно-депресивни разтройства
• обсесивно-компулсивни разтройства
* ПАЦИЕНТИ С ДОКАЗАНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

.full-width-63d4c231c0c95 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--63d4c231c0c95 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

Имате въпроси?

Свържете се нас и попитайте!

Очакваме ви!