Документи

Прием по клинична пътека

Продължителността на Клиничната пътека е 7 дни, като пациента напуска лечебното заведение на 8-ия ден до 09:00 часа сутринта. По желание е възможно удължаване на престоя със заплащане на допълнителния престой.

Клинична пътека № 262

„Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“

Вариант 1

След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализация) в неврологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ на основание, ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка или

Вариант 2

Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ 2БР / ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН / с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ.

И

h

Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея

h
Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК, ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /-при налични такива.

Клинична пътека № 263

„Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“

Вариант 1

След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализация) в неврологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ на основание ,ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка. Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализацията И АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ 2БР / ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН / .
Или :

Вариант 2

Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация за болнично лечение издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ.Електромиография/ЕМГ,направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация

И

h

Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея

h
Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /- при налични такива.

Клинична пътека № 265

„Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“

Вариант 1

След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализация) в ортопедично, неврологично или ревматологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или от ОПЛ на основание, ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка. Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.

Или

Вариант 2

Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за болнична рехабилитация, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ. Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и ЕМГ изследване до 6 месечна давност преди хоспитализацията.

И

h

Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея

h
Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /- при налични такива.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

(при наличие на такива)

ЗА ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО КОИТО РАБОТИ БОЛНИЦАТА

h

1. Копие от решение на ТЕЛК, при наличие на инвалидност;

h
2. Копие от рецептурна книжка/първа и последна страница/;
h
3. Фактури от платен потребителска такса през настоящата година в други болници;
h
4. Копие от диплома, или служебна бележка от лечебно заведение – за медицински специалисти.

h
5.За издаване на болничен лист задължително носете ЛАК (лична амбулаторна карта/.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

$

остри инфекциозни заболявания

$
тиреотоксикоза
$
психични заболявания:
• шизофрения
• афективни разтройства /маниакално-депрсивни/
• олигофрения
$
епилепсия
$
кървящи язви – до 6 месеца след кръвоизлива
$
декомпенсирана цироза
$
терминална бъбречна недостатъчност
$
активна туберкулоза
$
болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения
$
състояние след мозъчен инсулт – до 6 м. от заболяването
$
състояние след инфаркт на миокарда – до 6 м. от заболяването
$
онкологични заболявания – до 5год. от прекратяване на лечението
$
неопластични заболявания – до 5год. от началото им
$
хронична бъбречна недостатъчност III степен
$
сърдечна недостатъчност III и IV степен
$
психични заболявания:
• тревожно-депресивни разтройства
• обсесивно-компулсивни разтройства

* ПАЦИЕНТИ С ДОКАЗАНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.