Политика на поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА „СБР МАРИ“ ООД,– гр. Несебър, м. Кокалу

„СБР МАРИ“ ООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните в съответствие с разпоредбите на GDPR „Общ регламент относно защита на данните“ – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Администратор на лични данни:

Наименование и ЕИК:

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ МАРИ“ ООД
EИК 201470295

  • Седалище и адрес на управление: гр. Несебър, м. Кокалу
  • Адрес за кореспонденция: гр. Несебър, м. Кокалу; sbr_mari@abv.bg
  • Представителство: д-р Антоанета Гьонкова – Управител
  • Информация за връзка с администратора: Ива Пехливанска, GSM: 0888 684 045, e-mail: sbr_mari@abv.bg

Правно основание за обработване

Правните основания за обработване от страна на Администратора на лични данни, са:

GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“в“ за спазване на законови задължения, приложими към СБР като администратор (Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Национален рамков договор между НЗОК и БЛС с приложенията към него и договор на СБР с РЗОК, както и серия подзаконови нормативни актове, приложими към съответната материя и за съответен регистър на лични данни) – във връзка с отношенията с НЗОК (РЗОК), с държавата и др.

GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“г“ за защита на жизненоважни интереси на субектите на данни – във връзка с осъществяване на дейностите за полагане на здравни грижи, за опазване на живота и здравето на пациентите и/или за възстановяване.

GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“д“ за изпълнението на задачи от обществен интерес – във връзка със социално значими заболявания.

GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“б“ – за изпълнение на договори, по които субектите на данни са страни, или за предприемане на стъпки по искане на субект на данни преди сключване на договор – във връзка с трудови, осигурителни, гражданско – правни и други отношения.

Каква информация събираме?

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

Име, ЕГН, данни по лична карта, адрес, дата на раждане, образователноквалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, данни за здравословно състояние, генетичен и биологичен материал, телефонен номер за контакт, електронен адрес, имена и адрес на посочен от Вас близък и др.

Чувствителните лични данни, които събираме се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза.

Информацията, която предоставяте се ползва единствено и само за конкретната цел и се съхранява съобразно законоустановения ред и правилата за архивиране на СБР МАРИ ООД

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към СБР МАРИ и нашето Длъжностно лице по защита на данните.